Oslavujú: Lívia Zajtra: Eleonóra

Pozvánka na V. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2012 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.


Vážení spoluobčania,

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach si dovoľuje touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na akcii jesenné upratovanie našej obce.

Poďakovanie patrí starostovi obce pánovi Jozefovi Bojdovi, pedagógom a žiakom Základnej školy s materskou školou, mladým rómskym spoluobčanom, zúčastneným spoločenským a záujmovým organizáciám – Poľovníckemu združeniu BERBECÍNY, Holubárom, Miestnej jednote dôchodcov, Speváckej skupine LUŽIANČANKA, Miestnej organizácii záhradkárov, Dobrovoľnému hasičskému zboru, ako aj všetkým občanom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

 

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach organizuje v sobotu

20. októbra 2012

jesennú brigádu, zameranú na upratovanie ulíc a verejných priestranstiev obce.

Stretnutie účastníkov bude 09:00 hod. pred Obecným úradom Lužianky.

Pripojte sa aj Vy, vážení spoluobčania k členom komisie, pracovníkom obce, spoločenským organizáciám, záujmovým organizáciám a pozbierajte prosíme papiere, odpadky na verejných priestranstvách v okolí Vašich domov. Pomôžete nám tak lepšie vyčistiť a skrášliť našu obec.

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stanovištiach. Nevhadzujte do nich nábytok, pneumatiky, elektrospotrebiče, televízory, chladničky, práčky, nebezpečný odpad, autobatérie, obaly z olejov a farieb.

Vopred ďakujeme za aktívnu účasť.

Rozmiestnenie kontajnerov:

· Teslova ulica (časť HOLOTKA)

· Radošinska ulica (Štang)

· Švantnerova ulica (pri kamennom moste)

· Obežná ulica

· Nejedlého ulica (pri zdravotnom stredisku)

· Pri starom cintoríne

· Kajsa I

· Korytovská ulica (pri pohostinstve KOCIAN)

· Tatranská ulica (pri detskom ihrisku)

· Vinárska ulica.

 

Vážení občania,

nálepky a lístky na vývoz komunálneho odpadu na rok 2013 si môžete zakúpiť v predstihu od 19. novembra 2012 do 21. decembra 2012. Nálepky si môžete zakúpiť ročné, alebo polročné za nezmenenú cenu (ročná 34,32 €, polročná 17,16 €). Cena jednorázového lístka na vývoz komunálneho odpadu je 1,32 €.  Upozorňujeme občanov, že na prvý januárový vývoz, je potrebné mať zakúpenú nálepku alebo lístok na vývoz komunálneho odpadu, nakoľko prvý vývoz nebude vykonaný zdarma.

Obec Lužianky pod patronátom VÚC Nitra poriadajú v nedeľu 28.10.2012 o 15,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Lužiankach akciu Rok na dedine.

STAROSTA OBCE

Rastislavova 266, 951 41 Lužianky, č.t.: 037/7783469

č.j.: 3314-2/9/ 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

štvrté riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa

21. septembra 2012 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Lužiankach.

Program :

1/ Otvorenie

2/ Procedurálne otázky :

- schválenie programu rokovania

- overenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

- voľba návrhovej komisie

- voľba overovateľov zápisnice

- menovanie zapisovateľa zasadnutia

3/ Informatívna správa starostu obce

4/ Správa riaditeľky ZŠ s MŠ k otvoreniu školského roku

5/ Kontrola plnenia uznesení za rok 2012

6/ Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2012

7/ Žiadosť o rozšírenie obecnej polície

8/ Informácia o vstupe do iniciatívy LEADER, občianskeho združenia VITIS,

9/ Rôzne :

- žiadosť poľovníckeho združenia

10/ Diskusia

11/ Návrh na uznesenie

12/ Záver

 

 

Spevácka skupina Lužiančanka a Kultúrna komisia pri OZ Lužianky

Vás pozýva na

Lužianske fazuľové hody

do sály Kultúrneho domu v Lužiankach

v nedeľu 16.9.2012 o 15,00 hod.

V programe vystúpia spevácke skupiny:

Hajčanka, Úsmev – Cabaj-Čápor, Babčanka, Čabanka, Lúč, Lužiančanka

O občerstvenie je postarané.

Všetci ste srdečne vítaní.

Očkovanie a čipovanie psov

Dňa 25.8.2012 t.j. v sobotu,bude veterinárny lekár vakcinovať psov a mačky staršie ako 3 mesiace proti besnote.Očkovanie je povinné.Poplatok za 1 zviera je 5,00 eur.

Súčasne je možné dať si psov zaočkovať za 10,00 eur proti ostatným infekciám. Zakúpiť veterinárne prípravky proti vnútorným aj vonkajším parazitom a označiť psa a mačku podkožným čipom za účelom zapísania do Centrálnej evidencie spoločenských zvierat*. Poplatok za čipovanie je 10€.

Prosíme chovateľov, aby svoje zvieratá priviedli:

o 13:00 hodk Železničnej stanici

o 14:00 hodk Obecnému úradu

o 16:00 hodna Korytovskú ulicu

o 17:30hodna Kajsu k predajni potravín

 

*Ako prebieha aplikácia čipu

Aplikáciou veterinárny lekár zavedie pod kožu na ľavú stranu krku drobný transpondér - mikročip, ktorý vysiela jedinečný číselný kód. Čipovanie svojim priebehom pripomína vakcináciu.

Prečo identifikovať psy, mačky, fretky

V prípade straty alebo odcudzenia zvieraťa môže byť pri nájdení veľmi ľahko zistený majiteľ zvieraťa. Pri pohryznutí človeka budú pre ošetrujúceho veterinára údaje o očkovaniach ľahko prístupné v databáze.

Kedy identifikovať zviera

Od 1. novembra 2011 musí byť každý pes, mačka, fretka nezameniteľne označený do 8 týždňov ich veku, alebo pred uvedením na trh, alebo pred prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby. Na psov, mačky, fretky, ktorí sa narodili pred 1.11.2011 sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňom 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené mikročipom.

Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.

MVDr. Mikuláš Zakucia

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com