Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór obce

Ing. Alena Remenárová

Telefón: 037/64 10 187

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. 

Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
 
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
 
Viac o kompetenciách hlavného kontrolóra obce sa dozviete v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán kontrolnej činnosti HK na II polrok 2019 Veľkosť: 40.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2019
plán KČ návrh I. polrok 2022l Veľkosť: 354.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.2.2022
plán KČl návrh II. polrok 2022 Veľkosť: 355.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.6.2022
plán KČ návrh I. polrok 2023l Veľkosť: 354.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2022
plán KČ návrh II. polrok 2023l Veľkosť: 355.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.9.2023
plán KČ návrh I. polrok 2024l Veľkosť: 358.3 kB Formát: pdf Dátum: 4.12.2023