Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Služby OcÚ

Ekonóm, účtovník
tel. 037/64 10 183

 • udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
 • výrub drevín
 • stavebné
  • drobné stavby (do 25m2)
  • garáž (do 25m2)
  • studne
  • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  • vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
  • súhlas so stavbou malého zdroja znečistenia
  • povolenie rozkopávky
  • záväzné stanovisko obce (pre podnikateľské objekty)
  • vyhlásenie o vykonávaní odborného stavebného dozoru
 • poskytnutie tlačív
  • stavebné povolenie - výstavba RD, podnikateľských objektov, dodatočne stavebné povolenie, rekonštrukcie, kolaudácie, zmeny stavby pred dokončením, odstránenie stavby, územné konanie
   Uvedené tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na adrese, kde sa vybavujú:

   Spoločný obecný úrad
   Kozmonautov 6
   949 01 Nitra
   tel. č.: 037/6534 116 (Ing. Žitňanská)

 

Referent správy daní
tel. 037/64 10 181

 • dane z nehnuteľností:
  • daň z pozemkov (orná pôda, vinice, zastavané plochy, záhrady, ...)
  • daň zo stavieb (stavby na bývanie, chaty, garáže, priemyselné stavby, ...)
  • daň z bytov
 • ostatné miestne dane:
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • daň za predajné automaty
  • daň za psa - evidencia psov

 

Referent správy obce
tel. 037/64 10 180

 • pokladňa
 • podateľňa
 • evidencia zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
 • informácie o zbernom dvore
 • vydávanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • vydávanie potvrdenia o pôde k predaju poľnohospodárskych prebytkov
 • vydávanie osvedčenia o zápise do evidenicie samostatne hospodáriaceho roľníka
 • vydávanie rozhodnutia o prevádzkovom čase organizáciam poskytujúcim služby obyvateľov

 

Referent správy obce
tel. 037/64 10 185

 • matričná činnosť
 • overovanie podpisov a listín
 • evidencia obyvateľov
 • posudky na sociálnu odkázanosť občanov
 • evidencia hrobových miest

 

Potrebné tlačivá pre konania nájdete po kliknutí na tento odkaz, alebo v sekcii Na stiahnutie/Tlačivá.