RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. OU-NR-OSZP3-2019/043204-02/F47 http://luzianky.sk/sprava/8600/n 8600 Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_6eb58b_md_5d20c5_sm.jpg Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ 12.decembra 2019 http://luzianky.sk/sprava/8564/n 8564 Starosta obce pozýva občanov na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční 12.decembra 2019 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/i_4333544_f4abd3_md_f4feaf_md_33bdee_md_5cd862_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny 18.12.2019 http://luzianky.sk/sprava/8547/n 8547 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/elektrina-stlpy-podvecer_fc0848_sm.jpg Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra http://luzianky.sk/sprava/8481/n 8481 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lužianky na I. polrok 2020 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_49a35f_md_96566d_sm.jpg Stretnutie s Mikulášom http://luzianky.sk/sprava/8448/n 8448 V sobotu 7.12.2019  od 19:00 do 20:00 hod., areál MŠ a ZŠ Lužianky http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/mikulas_a21435_sm.png Rozhodnutie č.:OU-NR-OVBP2-2019/030006-012 http://luzianky.sk/sprava/8393/n 8393 Verejná vyhláška - Rozhodnutie http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_49a35f_sm.jpg Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lužianky http://luzianky.sk/sprava/8376/n 8376 Všeobecné záväzné nariadenie http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_0c3150_md_9c3100_sm.jpg Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://luzianky.sk/sprava/8377/n 8377 Všeobecne záväzné nariadenie http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_7ce221_sm.jpg Rozhodnutie o ustanovení znalca JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - č. OU-NR-PLO-2019/017831 http://luzianky.sk/sprava/8333/n 8333 Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra ustnanovil v rámci konania JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. znalca, ktorý ohodnotí pôvodné nehnuteľnosti vlastníkov v obvode projektu. Znalecký posudok bude vyhotovený po právoplatnosti uvedeného rozhodnutia. Vlastníci budú o hodnote svojich pozemkov informovaní v rámci výpisov z registra pôvodného stavu.  http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_3debb0_sm.jpg Za zmesový odpad si priplatíme http://luzianky.sk/sprava/8298/n 8298 Rozhovor s projektovým manažérom Ponitrianskeho združenia obcí. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/odpad-smeti_d1c8d6_sm.jpg