Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň,
rád by som Vás touto cestou upozornil, že zverejnený návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lužianky je zmätočný, nakoľko si odporujú ustanovenia § 13 ods. 3 písm. a) a § 13 ods. 3 písm. d), pretože "viacvrstvové kombinované obaly (tetrapacky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod." sú zaradené aj medzi odpady z papiera a lepenky, ale taktiež medzi odpady z plastu, čiže ak ich občan dá do jedeného z uvedených druhov odpadov, poruší druhé z uvedených ustanovení VZN.
Taktiež v súvislosti s nakladaním s odpadmi je podľa mňa potrebné vyriešiť otázku týkajúcu sa už zakúpených jednorazových lístkov na vývoz odpadu, ktoré občan nespotrebuje do 31.12.2019, pričom ako najvhodnejšiu formu navrhujem doplnenie zverejneného návrhu VZN č. 3/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Odpoveď:

Viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) nepatria do papiera, ale tak ako doposiaľ do smetnej nádoby na plast. Vo VZN sme to opravili.

Jednorazové lístky zakúpené v roku 2019 môžete použiť aj v novom roku.

Renata Bírová