Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obecná polícia

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce.

Obecnú políciu zriaďuje a ruší obec všeobecne záväzným nariadením.
 
Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
 
Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 
Viac o kompetenciách obecnej polície sa dozviete v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
 
Náčelník obecnej polície: Zbislav Oťapka