Obec Lužianky

Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Ďalšie informácie o problematike sa dozviete po kliknutí na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republikyOkresného úradu Nitra, odboru krízového riadenia.