Obec Lužianky

Vývoz odpadu

Prevádzková doba na zbernom dvore

Zberný dvor na Korytovskej ulici (za bytovkami) je otvorený:

pondelok až piatok     7:00 do 17:00 hod.

sobota                        7:00 do 14:00 hod.

Na zberný dvor sa v súčasnej dobe vyváža len bio odpad zo záhrad. Obecný úrad poskytuje občanom možnosť vývozu bio odpadu zo záhrad na zberný dvor. Cena vývozu jednej vlečky za malotraktor je 5,-€. Vývoz je potrebné prísť osobne nahlásiť na obecný úrad a zaplatiť do pokladne príslušnú čiastku. Bio odpad si občan vyloží pred svoju nehnuteľnosť, odkiaľ ho poverení pracovníci odvezú.

 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Od 27.2.2017 sa začalo s vyvážaním „Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu“. PZO upozorňuje občanov, aby do hnedých nádob nevhadzovali plasty, papier, sklo a iné komunálne odpady, čo spôsobuje nemalé komplikácie pri spracovaní tohto odpadu.

Ďalej chceme požiadať občanov, aby zelený odpad, ktorý je umiestnený na skládkach Bio odpadov v obci, delili na mäkký (buriny, trávy, kôrovie z kukurice a pod.) a tvrdý odpad (haluzina) – čím sa výrazne urýchli drvenie, zníži sa opotrebenie stroja a ušetria sa náklady PZO (teda aj našej obce).  Aj pri tomto odpade Vás žiadame o čistou odpadu – teda bez plastov, kovov, skla a iných komunálnych odpadov.

 

Nový systém zberu komunálneho a triedeného odpadu

Od 1.9.2014 v našej obci funguje triedený zber odpadu. Zbiera sa papier, plast a kovové obaly, bioodpad podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Sklo je možné uložiť do zvonových kontajnerov, rozmiestnených po obci.

Prosíme občanov, aby dodržiavali zloženie odpadov pri triedení. Ak budú mať domácnosti väčšie množstvo plastov a papiera – môžu dávať plast aj do vriec a vyložiť spolu s nádobou (papier dávať buď do papierových alebo kartónových krabíc, alebo môžu tento papier zviazať a vyložiť vedľa nádoby na papier).

Komunálny odpad sa vyváža každý nepárny týždeň v piatok. Prosíme občanov, aby si nádoby na komunálny alebo triedený odpad vykladali deň vopred, alebo v  ranných hodinách, nakoľko zberová spoločnosť začína zber odpadu  od 6.00 hod.